Informacje

Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Oświęcim: Informacje dla Mieszkańców

Urząd Miasta Oświęcim oferuje kompleksową obsługę mieszkańców, w tym rejestrację urodzeń, wyrobienie dowodu osobistego, przydział mieszkań komunalnych i wiele więcej. Sprawdź, jak załatwić swoje sprawy!

Urząd Miasta Oświęcim
Urząd Miasta Oświęcim

Informacja dla mieszkańców miasta Oświęcim

Adres i Godziny Otwarcia Urzędu Miasta Oświęcim

Mieszkańcy miasta Oświęcim mają możliwość załatwienia różnorodnych, istotnych spraw w Urzędzie Miasta Oświęcim, który jest znany z profesjonalnej obsługi oraz przyjaznej atmosfery. Urząd mieści się pod adresem:

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2,
32-600 Oświęcim

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Oświęcim:
poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
wtorek: od 7:30:00 do 17:00
piątek: od 7:30 do 14:00

Prezydent Miasta lub jego Zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:15 (uzgodnienie terminu w sekretariacie urzędu, telefon +48 (33) 8429100)

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Oświęcim
Godziny otwarcia Urzędu Miasta Oświęcim

Zakres Usług Urzędu Miasta Oświęcim

Urząd Miasta Oświęcim to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanych i życzliwych pracowników, którzy z zaangażowaniem podchodzą do każdej sprawy. Dzięki profesjonalnej kadrze i nowoczesnym rozwiązaniom administracyjnym, wszelkie formalności można załatwić sprawnie i efektywnie. Poniżej przedstawiamy strukturę urzędu i wszystkie wydziały, które oferują szeroki zakres usług dla mieszkańców:

 1. Akty Stanu Cywilnego

  • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Zmiana imion i nazwisk
  • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
  • Ustalenie terminu ślubu cywilnego
  • Rejestracja zgonu
  • Rejestracja noworodka
  • Wydanie skróconego i zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego
 2. Działalność Gospodarcza i Alkohole

  • Rejestracja działalności gospodarczej oraz uzyskanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  • Informacja dotycząca weryfikacji spełnienia wymagań ustawowych – taksówka
  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych
  • Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oświęcim
 3. Sprawy Obywatelskie

  • Wyrobienie dowodu osobistego, dokonywanie zameldowania i wymeldowania
  • Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
  • Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym
  • Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
  • Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia
  • Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności i dowodów osobistych
  • Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną
  • Wydanie dowodu osobistego
  • Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
  • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
 4. Sprawy Mieszkaniowe i Lokalowe

  • Przydział mieszkań komunalnych oraz sprawy związane z najmem lokali
  • Składanie wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego i o zamianę z urzędu
  • Wynajem lokalu użytkowego w drodze przetargu
  • Wynajem lokalu użytkowego w drodze konkursu ofert
  • Składanie wniosku o dobrowolną zamianę mieszkań
  • Wynajem lokalu użytkowego w drodze negocjacji czynszowych
  • Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
  • Wydanie decyzji o zryczałtowanym dodatku energetycznym
 5. Ochrona Środowiska i Zajęcie Drogi Gminnej

  • Wnioski o zajęcie pasa drogowego, ochrona środowiska
  • Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej
  • Udzielenie dotacji na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych
  • Udzielenie dotacji na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze
  • Udzielenie dotacji na budowę altan śmietnikowych
  • Udzielenie dotacji na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
  • Sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
  • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 6. Podatki i Opłaty Lokalne

  • Obsługa podatków od nieruchomości, opłat lokalnych
  • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  • Udzielanie ulg podatkowych
  • Wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
 7. Zagospodarowanie Przestrzenne

  • Informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego
  • Przyjmowanie wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
  • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 8. Nieruchomości i Rolnictwo

  • Sprawy dotyczące nieruchomości komunalnych, sprawy rolnicze
  • Zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta
  • Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Oświęcim oddanej w użytkowanie wieczyste
  • Przedłużenie terminów zabudowy gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
  • Zbycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste
  • Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność miasta
  • Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
  • Przekazanie nieruchomości w użytkowanie
  • Oddanie nieruchomości w użyczenie
  • Zamiana nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych na nieruchomość stanowiącą własność miasta
  • Wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność miasta
  • Prawo pierwokupu nieruchomości
  • Nabywanie gruntów na rzecz miasta
 9. Opłaty, Bonifikaty

  • Sprawy związane z opłatami administracyjnymi, bonifikaty
  • Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  • Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
  • Udzielenie bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego
 10. Podziały Gruntów, Numeracja Nieruchomości

  • Podziały działek, nadawanie numerów porządkowych
  • Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  • Wydanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości
  • Nadanie numeracji porządkowej na budynek lub nieruchomość
 11. Transport Publiczny

  • Organizacja i kontrola transportu publicznego
  • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
 12. Wpis do Ewidencji Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie

  • Rejestracja obiektów hotelarskich
  • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
 13. Preferencyjny Zakup Węgla

  • Zakup węgla na preferencyjnych warunkach
 14. Zwrot Nadpłaty Należności Niepodatkowych

  • Zwroty nadpłat z tytułu należności niepodatkowych
  • Wniosek o zwrot nadpłaty należności niepodatkowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat załatwienia konkretnych spraw, mieszkańcy mogą skontaktować się z odpowiednim wydziałem lub odwiedzić stronę internetową Urzędu Miasta Oświęcim. Prezydent Oświęcimia oraz pracownicy urzędu są gotowi do pomocy w każdej sprawie, dbając o dobro mieszkańców i rozwój miasta.

Kontakt Urząd Miasta Oświęcim
Kontakt Urząd Miasta Oświęcim

Kontakt:

Tel: 33 844 60 00
Email: urzad_miasta@oswiecim.pl
Strona internetowa: www.oswiecim.pl

Zapraszamy do kontaktu i załatwienia swoich spraw w Urzędzie Miasta Oświęcim!

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

 1. Nawet poprawnych godzin nie umiecie podać

  Wtorek do 17
  Piątek do 14
  W pozostałe dni do 15:30

Send this to a friend