Informacje

POWIAT. Ostatni krok do podpisania umowy na realizację S1 Mysłowice – Bieruń

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie S1 Mysłowice – Bieruń, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy. Planujemy, że stanie się to na początku lipca br.

Przetarg

Na ogłoszone w czerwcu postępowanie wpłynęło dziesięć ofert, które otworzyliśmy 20 sierpnia 2021 r. Najniższą z nich, o wartości 465 454 548,36 zł, złożyła firma Polaqua. W wyniku analizy i sprawdzania ofert ustalono, że wykonawca najtańszej z nich zataił informacje, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. W związku z tym, 19 listopada 2021 r., GDDKiA odrzuciła ofertę firmy Polaqua. Powodem było zatajenie faktu, że Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od realizowanej przez Polaqua inwestycji, powołując się na brak możliwości wykonania umowy w terminie oraz nieprawidłową jej realizację. Jednocześnie inwestor naliczył też kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków.

29 listopada 2021 r. Polaqua odwołała się od decyzji GDDKiA. Odwołanie zostało 13 grudnia 2021 r. oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), która uznała działania GDDKiA w tej sprawie za słuszne. W tym miejscu warto podkreślić, że Polaqua nie skorzystała z przysługującego jej prawa do zakwestionowania orzeczenia KIO i wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z tym wyrok stał się prawomocny.

11 maja 2022 r. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybraliśmy tą najkorzystniejszą. Taką złożyła firma Budimex, oferując wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Dokumentację przetargową przekazaliśmy do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej.

W następstwie tych wydarzeń, 23 maja 2022 r. Polaqua złożyła odwołanie do KIO. Wniosła w nim o unieważnienie czynności odrzucenia jej oferty i unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Budimex oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wyboru swojej oferty jako najkorzystniejszej. 3 czerwca br., na posiedzeniu niejawnym KIO z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego, odwołujący cofnął odwołanie. Tym samym, zgodnie z prawem zamówień publicznych, KIO umorzyło postępowanie odwoławcze.

S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Podpisanie umowy na ten odcinek sprawi, że wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km znajdą się na etapie realizacji.

S1 Mysłowice – Bieruń

Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

S1 Bieruń – Oświęcim

30 listopada 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to III kwartał 2022 r.

S1 Oświęcim – Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę tego odcinka podpisaliśmy 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Kończymy obecnie etap projektowania trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

Jednakże z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch ostatnich odcinków, wykonawcy złożyli już roszczenia terminowe. O ile ewentualnie zostaną wydłużone czasy realizacji tych odcinków będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

Kalendarium

węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

 • lipiec 2022 r. – planowany termin podpisania umowy
 • IV kwartał 2025 r. – umowny termin zakończenia

węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

 • listopad 2021 r. – podpisanie umowy
 • grudzień 2024 r. –  umowny termin zakończenia

węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice

 • maj 2020 r. – podpisanie umowy
 • sierpień 2023 r. –  umowny termin zakończenia

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

 • sierpień 2020 r. – podpisanie umowy
 • listopad 2023 r. – umowny termin zakończenia

Aktualne informacje o inwestycji znajdziesz na:  https://s1-myslowice-bielsko.pl/.

Przetarg
Na ogłoszone w czerwcu postępowanie wpłynęło dziesięć ofert, które otworzyliśmy 20 sierpnia 2021 r. Najniższą z nich, o wartości 465 454 548,36 zł, złożyła firma Polaqua. W wyniku analizy i sprawdzania ofert ustalono, że wykonawca najtańszej z nich zataił informacje, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. W związku z tym, 19 listopada 2021 r., GDDKiA odrzuciła ofertę firmy Polaqua. Powodem było zatajenie faktu, że Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od realizowanej przez Polaqua inwestycji, powołując się na brak możliwości wykonania umowy w terminie oraz nieprawidłową jej realizację. Jednocześnie inwestor naliczył też kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków.29 listopada 2021 r. Polaqua odwołała się od decyzji GDDKiA. Odwołanie zostało 13 grudnia 2021 r. oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), która uznała działania GDDKiA w tej sprawie za słuszne. W tym miejscu warto podkreślić, że Polaqua nie skorzystała z przysługującego jej prawa do zakwestionowania orzeczenia KIO i wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z tym wyrok stał się prawomocny.

11 maja 2022 r. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybraliśmy tą najkorzystniejszą. Taką złożyła firma Budimex, oferując wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Dokumentację przetargową przekazaliśmy do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej.

W następstwie tych wydarzeń, 23 maja 2022 r. Polaqua złożyła odwołanie do KIO. Wniosła w nim o unieważnienie czynności odrzucenia jej oferty i unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Budimex oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wyboru swojej oferty jako najkorzystniejszej. 3 czerwca br., na posiedzeniu niejawnym KIO z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego, odwołujący cofnął odwołanie. Tym samym, zgodnie z prawem zamówień publicznych, KIO umorzyło postępowanie odwoławcze.

S1 Mysłowice – Bielsko-Biała
Podpisanie umowy na ten odcinek sprawi, że wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km znajdą się na etapie realizacji.

S1 Mysłowice – Bieruń
Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

S1 Bieruń – Oświęcim
30 listopada 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to III kwartał 2022 r.

S1 Oświęcim – Dankowice
Umowę z wykonawcą na projekt i budowę tego odcinka podpisaliśmy 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Kończymy obecnie etap projektowania trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała
Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

Jednakże z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch ostatnich odcinków, wykonawcy złożyli już roszczenia terminowe. O ile ewentualnie zostaną wydłużone czasy realizacji tych odcinków będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

Kalendarium
węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

lipiec 2022 r. – planowany termin podpisania umowy
IV kwartał 2025 r. – umowny termin zakończenia
węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

listopad 2021 r. – podpisanie umowy
grudzień 2024 r. – umowny termin zakończenia
węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice

maj 2020 r. – podpisanie umowy
sierpień 2023 r. – umowny termin zakończenia
Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

sierpień 2020 r. – podpisanie umowy
listopad 2023 r. – umowny termin zakończenia
Aktualne informacje o inwestycji znajdziesz na: https://s1-myslowice-bielsko.pl/.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

 1. Z opublikowanej mapy wynika, że obwodnicy nie będzie. Ciekawe, że wiedzieli o tym już 10 czerwca.

 2. A kiedy w końcu będzie zielona fala na Dąbrowskiego? Przecież stoi się na każdych światłach!!!

 3. A może napiszcie, co z obwodnicą Oświęcimia, która ma łączyć Oświęcim z S1? Podobno most nad Sołą muszą przeprojektować, ponieważ punkt poboru wody jest zagrożony.

Send this to a friend