Informacje

OŚWIĘCIM. Dodatek do ogrzewania drewnem, pelletem, gazem LPG i olejem opałowym

O dodatek do ogrzewania drewnem, pelletem, gazem LPG lub olejem opałowym mogą ubiegać się właściciele domów, którzy zgłosili lub już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż) wynosi 3000 zł , 2000 zł – dopłata do oleju opałowego, 1000 zł – dopłata do drewna kawałkowego, 500 zł – dopłata do gazu LPG.

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Solskiego 2, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.  Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
3) kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe,
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend