Informacje

MAŁOPOLSKA. Zarząd Województwa z absolutorium i wotum zaufania

Podczas LV sesji Sejmik Województwa Małopolskiego VI kadencji udzielił absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Małopolski i wykonanie budżetu za 2021 rok.

Raport o stanie Województwa Małopolskiego za 2021 rok przedstawił marszałek Witold Kozłowski. Jak podkreślił, ubiegły rok był czasem pełnym wyzwań: przede wszystkim walki z pandemią koronawirusa oraz wdrażania i realizowania Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W te przedsięwzięcia zostały zaangażowane potężne środki – łącznie, na wsparcie walki z COVID-19 do chwili obecnej samorząd województwa przeznaczył ponad 2 mld zł.

Jednocześnie, marszałek zwrócił uwagę, że w obszarze zdrowia, turystyki, transportu i drogownictwa, sportu i kultury, a także rolnictwa, opieki społecznej, edukacji i troski o środowisko zostało wykonanych blisko 15 tysięcy transferów finansowych na różnego rodzaju zadania i projekty. Ich łączna wartość to ponad  3 mld zł. Ostatnie blisko cztery lata to także prawie 4 tysiące zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę ok. 7 mld zł.

Wszystko to, co udało nam się zrobić przez miniony rok, procesy, które uruchomiliśmy, środki, które przekazaliśmy i dokumenty, które zostały podpisane to nasze wspólne dzieło małopolskie, nasza wspólna praca

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Przedstawiając informację o wykonaniu budżetu Województwa Małopolskiego w 2021 roku, marszałek Witold Kozłowski omówił najważniejsze kierunki wydatków inwestycyjnych z budżetu województwa. Były to obszary: transportu i łączności (566,6 mln zł), ochrony zdrowia (173,6 mln zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (39,5 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (25,2 mln zł), rolnictwa i łowiectwa (17 mln zł), kultury fizycznej (11,5 mln zł), administracji publicznej (8,5 mln zł), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (4,5 mln zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (4,4 mln zł), działalności usługowej (3,7 mln zł), przetwórstwa przemysłowego (2,7 mln zł), oświaty i wychowania (2,2 mln zł), turystyki (2,2 mln zł), informatyki (1,3 mln zł). Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczono ponad 760 tys. zł, na ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – blisko 600 tys. zł. Wszystko to daje sumę blisko 865 mln zł.

Najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia

Marszałek Witold Kozłowski omówił także najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku na terenie Małopolski.

W obszarze infrastruktury marszałek wymienił m.in. obwodnicę Tuchowa (21 mln zł), obwodnicę Zatora, Podolsza (19 mln zł), budowę połączenia węzła autostrady A$ w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie (14 mln zł) i budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim (11 mln zł), modernizację odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych (17 mln zł), przebudowę obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich (16 mln zł) i zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (10 mln zł).

Omawiając wydatki w obszarze ochrony zdrowia, marszałek zwrócił uwagę na te związane m.in. z Małopolską Tarczą Antykryzysową – Pakiet Medyczny 2 (18 mln zł), Modernizacją Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (8 mln zł), zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (1,5 mln zł) i rozwojem ośrodków leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom (1 mln zł).

Marszałek Witold Kozłowski przedstawił także aktywność województwa związaną z polityką społeczną.

Na bardzo wysoko oceniany projekt Małopolski Tele-Anioł przeznaczyliśmy ponad 17 mln zł. Na Małopolską Nianię 2.0 blisko 5 mln zł. Na projekt Sami-Dzielni, który wyznacza nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przeznaczyliśmy blisko 2,5 mln zł. Dofinansowaliśmy też tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej kwotą ponad 1,8 mln zł. Na działania na rzecz osób starszych przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych

– wyliczył marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie województwa objęło także obszar edukacji. Na działania związane z Małopolską Tarczą Antykryzysową – pakietem edukacyjnym, w tym m.in. cyfryzację szkół i placówek oświatowych, zostało przeznaczonych ponad 14 mln zł. Na Regionalny Program Stypendialny – ponad 4 mln zł. Dofinansowanie modernizacji bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych wyniosło blisko 4 mln zł, modernizacji kształcenia zawodowego – ponad 3 mln zł.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych wymienione zostały m.in. Małopolskie Centrum Nauki (24 mln zł), rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (3 mln zł) i zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie (ponad 600 tys. zł).

Na realizację otwartych konkursów z obszaru kultury, w tym m.in. Mecenat Małopolski, Mecenat Małopolski Bis, konkurs Małopolskie Orkiestry Dęte 2021, „Małopolskie chóry – Małopolska rozśpiewana przeznaczyliśmy ponad 5 mln zł. Na ochronę krajobrazu kulturowego i opiekę nad regionalnym dziedzictwem kulturowym – a więc m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i konkurs „Kapliczki Małopolski” – ponad 4,6 mln zł

– zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Ogromne inwestycje zostały poczynione w obszarze transportu.

Na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych przeznaczyliśmy ponad 245 mln zł. Na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich – ponad 94 mln zł. Dofinansowaliśmy kwotą ponad 200 mln zł zadania związane z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

– poinformował marszałek Witold Kozłowski.

W obszarze rozwoju wsi i rolnictwa, na samą realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zostało przeznaczonych ponad 23 mln zł. Na konkursy Małopolska Wieś i Małopolska Pszczoła – po blisko pół miliona złotych.

Wśród aktywności Województwa Małopolskiego związanych ze środowiskiem marszałek wymienił m.in. modernizację energetyczną wojewódzkich budynków użyteczności publicznej (81 mln zł), Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (4,5 mln zł), Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego (2,4 mln zł) i utworzenie sieci EkoDoradców dla biznesu (blisko 300 tys. zł).

Na wsparcie gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym m.in. konkurs „Małopolskie OSP 2021”) przeznaczono 4,6 mln zł. Na wsparcie finansowe jednostek GOPR, TOPR i WOPR – ponad milion złotych.

W obszarze turystyki i promocji zostały wymienione działania związane z promocją Województwa (9 mln zł), konkursem Małopolska Gościnna (ponad 2,7 mln zł), Małopolskim Systemem Informacji Turystycznej (1,5 mln zł) i programem rozwoju turystyki szkolnej (1,8 mln zł).

Wśród przedsięwzięć sportowych omówione zostały m.in. modernizacja boisk i miejsc rekreacji w ramach projektu MIRS (11 mln zł), promocja osiągnięć sportowych (ponad 4 mln zł), upowszechnianie kultury fizycznej (2,6 mln zł) i współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (2,4 mln zł).

Radni województwa rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego oraz sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego za rok 2021. Udzielili również absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2021 rok.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

Send this to a friend