Informacje

OŚWIĘCIM. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

POIK świadczy pomoc dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysowej. Z pomocy może skorzystać każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie, narodowość, tożsamość.

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą:

 • Specjaliści ds. rozwiązywania problemów w rodzinie/ Interwenci;
 • Pracownik socjalny
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Terapeuci ds. przemocy w rodzinie
 • Pedagog
 • Prawnik
 • Opiekun hostelu
 • Mediator
 • Specjalista ds. uzależnień

Jak skorzystać z pomocy Ośrodka?

 Osobiście :

Zgłosić się osobiście w godzinach pracy Ośrodka. Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów każdego klienta.

Teleofnicznie:

Skontaktować się telefonicznie.

Udzielimy niezbędnych informacji,wskazówek i wsparcia.

 

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

W ramach interwencji kryzysowej w uzasadnionych przypadkach Ośrodek udziela całodobowego schronienia.

Pamiętaj! Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi bowiem również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadczył któregokolwiek z kryzysów:

 • przemoc domowa – doświadczanie, stosowanie
 • konflikt  małżeński, partnerski ( zdrada, rozpad związku, rozwód )
 • konflikt rodzinny
 • kryzys w kontaktach z dziećmi
 • problemy wychowawcze
 • przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny;
 • nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.)
 • utrata bliskiej osoby (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem osoby bliskiej
 • myśli, próby, zamachy samobójcze
 • nadużycie seksualne
 • traumatyczne zdarzenie (np. napad, wypadek komunikacyjny, katastrofa, doświadczenie przestępstwa)
 • uzależnienie, współuzależnienie, DDA
 • trudności w relacjach społecznych, interpersonalnych
 • niepełnosprawność
 • kryzysy wartości lub wiary
 • inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.

Kryzysy i trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju takie jak:

 • urodzenie dziecka,
 • rozpoczęcie przez dziecko edukacji szkolnej,
 • dorastanie dzieci,
 • okres usamodzielniania się dzieci ,
 • przejście na emeryturę,
 • wchodzenie w tzw. ”jesień życia”
 • śmierć współmałżonka,

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka.

Celem pracowników POIK jest:

 • udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową oraz osobom znajdującym się w krytycznych momentach swojego życia
 • udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
 • odbudowanie w osobach doświadczających trudnych sytuacji życiowych tego co zostało zniszczone – wiary w siebie i zdolności podejmowania własnych decyzji i wyborów, zdolności do działania w obronie własnej i własnych praw
 • prowadzenie indywidualnych programów pomocy
 • udzielanie informacji telefonicznej (wsparcie) – oferta dla osób szukających pomocy, chcących zachować anonimowość
 • zabezpieczenie osobom noclegu, w nagłych sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres czasu

Formy pomocy realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

 • udzielanie wsparcia,
 • edukacja klienta odnośnie przysługujących mu praw i sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowej,
 • udzielanie istotnych dla klienta informacji,
 • konsultacje psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • konsultacje pedagogiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • mediacje rodzinne,
 • konsultacje dotyczące uzależnień, współuzależnień, DDA
 • rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze,
 • interwencje w sprawach klientów w instytucjach
 • współpraca z instytucjami,
 • zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej,

Pomaganie osobom doświadczającym kryzysów i doznającym przemocy jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania zainteresowanych pomocą, ich rodzin oraz instytucji i służb społecznych.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w związku z pozyskaniem informacji o uwikłaniu rodziny osoby w przemoc współpracuje z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.Zgodnie z art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)

Usługi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu realizowane są przez następujące formy działania:

 • Interwencja Kryzysowa,
 • Konsultacje specjalistyczne: pedagog, specjalista pracy z rodziną
 • Poradnictwo Specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne (konsultant ds. uzależnień) i prawne.
 • Mediacja rodzinna,
 • Praca socjalna w formie wsparcia, informacji, porady,
 • Poradnictwo indywidulane i grupowe.

Prowadzimy:

 • Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców przemocy w rodzinie
 • Programu Psychologiczno-Terapeutyczny dla Sprawców przemocy w rodzinie

 

Realizujemy projekt przy wsparciu EU pn;„Pokonaj kryzys „

Projekt realizowany  jest w okresie 36 miesięcy od  marca 2020 do grudnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki losowe, trudności wychowawcze proszone są o zgłaszanie się do ośrodka POIK celem kwalifikacji do projektu.  Udzielamy wsparcia indywidualnego, grupowego, szkoleniowego, specjalistycznego. W uzasadnionych przypadkach z dojazdem do domu.

Informacje na stronie :

Pokonajmy kryzys

Kontakt:

POIK świadczy pomoc dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysowej. Z pomocy może skorzystać każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie, narodowość, tożsamość.

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą:

 • Specjaliści ds. rozwiązywania problemów w rodzinie/ Interwenci;
 • Pracownik socjalny
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Terapeuci ds. przemocy w rodzinie
 • Pedagog
 • Prawnik
 • Opiekun hostelu
 • Mediator
 • Specjalista ds. uzależnień

 

Jak skorzystać z pomocy Ośrodka?

 Osobiście :

Zgłosić się osobiście w godzinach pracy Ośrodka. Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów każdego klienta.

Teleofnicznie:

Skontaktować się telefonicznie.

Udzielimy niezbędnych informacji,wskazówek i wsparcia.

 

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

W ramach interwencji kryzysowej w uzasadnionych przypadkach Ośrodek udziela całodobowego schronienia.

Pamiętaj! Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi bowiem również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadczył któregokolwiek z kryzysów:

 • przemoc domowa – doświadczanie, stosowanie
 • konflikt  małżeński, partnerski ( zdrada, rozpad związku, rozwód )
 • konflikt rodzinny
 • kryzys w kontaktach z dziećmi
 • problemy wychowawcze
 • przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny;
 • nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.)
 • utrata bliskiej osoby (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem osoby bliskiej
 • myśli, próby, zamachy samobójcze
 • nadużycie seksualne
 • traumatyczne zdarzenie (np. napad, wypadek komunikacyjny, katastrofa, doświadczenie przestępstwa)
 • uzależnienie, współuzależnienie, DDA
 • trudności w relacjach społecznych, interpersonalnych
 • niepełnosprawność
 • kryzysy wartości lub wiary
 • inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.

Kryzysy i trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju takie jak:

 • urodzenie dziecka,
 • rozpoczęcie przez dziecko edukacji szkolnej,
 • dorastanie dzieci,
 • okres usamodzielniania się dzieci ,
 • przejście na emeryturę,
 • wchodzenie w tzw. ”jesień życia”
 • śmierć współmałżonka,

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka.

Celem pracowników POIK jest:

 • udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową oraz osobom znajdującym się w krytycznych momentach swojego życia
 • udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
 • odbudowanie w osobach doświadczających trudnych sytuacji życiowych tego co zostało zniszczone – wiary w siebie i zdolności podejmowania własnych decyzji i wyborów, zdolności do działania w obronie własnej i własnych praw
 • prowadzenie indywidualnych programów pomocy
 • udzielanie informacji telefonicznej (wsparcie) – oferta dla osób szukających pomocy, chcących zachować anonimowość
 • zabezpieczenie osobom noclegu, w nagłych sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres czasu

Formy pomocy realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

 • udzielanie wsparcia,
 • edukacja klienta odnośnie przysługujących mu praw i sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowej,
 • udzielanie istotnych dla klienta informacji,
 • konsultacje psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • konsultacje pedagogiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • mediacje rodzinne,
 • konsultacje dotyczące uzależnień, współuzależnień, DDA
 • rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze,
 • interwencje w sprawach klientów w instytucjach
 • współpraca z instytucjami,
 • zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej,

Pomaganie osobom doświadczającym kryzysów i doznającym przemocy jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania zainteresowanych pomocą, ich rodzin oraz instytucji i służb społecznych.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w związku z pozyskaniem informacji o uwikłaniu rodziny osoby w przemoc współpracuje z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.Zgodnie z art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)

Usługi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu realizowane są przez następujące formy działania:

 • Interwencja Kryzysowa,
 • Konsultacje specjalistyczne: pedagog, specjalista pracy z rodziną
 • Poradnictwo Specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne (konsultant ds. uzależnień) i prawne.
 • Mediacja rodzinna,
 • Praca socjalna w formie wsparcia, informacji, porady,
 • Poradnictwo indywidulane i grupowe.

 

Prowadzimy:

 

 • Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców przemocy w rodzinie
 • Programu Psychologiczno-Terapeutyczny dla Sprawców przemocy w rodzinie

 

Realizujemy projekt przy wsparciu EU pn;„Pokonaj kryzys „

Projekt realizowany  jest w okresie 36 miesięcy od  marca 2020 do grudnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki losowe, trudności wychowawcze proszone są o zgłaszanie się do ośrodka POIK celem kwalifikacji do projektu.  Udzielamy wsparcia indywidualnego, grupowego, szkoleniowego, specjalistycznego. W uzasadnionych przypadkach z dojazdem do domu.

Informacje na stronie :

 

Kontakt:

ul. Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim
tel. (33) 476 01 03
+48 510 374 573
e-mail: wsparcie@akcja.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend