Informacje

BRZESZCZE. Zakończyła się rozbudowa oczyszczalni ścieków

29 września 2021 r. miała miejsce konferencja podsumowująca rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Brzeszczach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, na który Gmina Brzeszcze otrzymała rekordowe dofinansowanie blisko 31 milionów złotych.
Dotacja z Funduszy Europejskich, pochodząca z Programu „Infrastruktura i Środowisko”, umożliwiła nie tylko rozbudowę oczyszczalni, ale też wybudowanie ponad 19 km kanalizacji sanitarnej.
W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Członkini Ząrządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska, radni Rady Miejskiej w Brzeszczach z Wiceprzewodniczącym Markiem Gancarczykiem na czele, członkowie Rady Nadzorczej Agencji Komunalnej sp. z o.o. w Brzeszczach, Prezes oraz byli Prezesi Agencji Komunalnej wraz z pracownikami.
Obecni byli także przedstawiciele Wykonawcy robót – firmy Instal Kraków S.A., przedstawiciele Inżyniera Kontraktu – firmy Sweco Polska Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Biura Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Hydrosan Sp. z o.o..

Specjalny list gratulacyjny przesłała Ewa Kamieńska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podkreśliła, że konferencja „jest znakomitą okazją do zaprezentowania efektów wysiłku włożonego w ukończenie tej tak istotnej dla Gminy Brzeszcze inwestycji, przynoszącej w efekcie wzrost bezpieczeństwa ekologicznego regionu”. Zwróciła uwagę, iż „dzięki wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, mają Państwo swój udział w zapewnieniu równowagi w pomiędzy rozwojem ekonomicznym i społecznym, a ochroną środowiska w regionie”.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeszczach polegała na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Część istniejących obiektów i instalacji na terenie obiektu wymagała pilnej wymiany i unowocześnienia, co było związane nie tylko z rozwojem technologicznym w zakresie oczyszczania ścieków, ale również koniecznością dostosowania oczyszczalni do norm polskich i unijnych w tym zakresie.

W gospodarce ściekowej podstawowym problemem jest zagospodarowanie osadów. Zrezygnowano z przestarzałego gromadzenia osadów ściekowych na poletkach osadowych. Zamiast tego osady prasowane są na bardzo nowoczesnej prasie i w dużo mniejszych objętościach wywożone na składowisko odpadów. Wartość robót budowlanych dotyczących rozbudowy oczyszczalni wyniosła 40,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie 20,6 miliona złotych.

W ramach inwestycji Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Brzeszczach został wyposażony w nowoczesny sprzęt transportowy, w tym: samochód dostawczy, ciągnik z przyczepą oraz koparko-ładowarkę, które usprawnią pracę i zapewnią niezawodność działania.

Ponadto kompleksowo wyposażono laboratorium w specjalistyczny sprzęt, który pozwoli na bieżące analizy jakościowe, ilościowe oraz mikrobiologiczne ścieków i osadów.
Zastosowano automatyczny system sterowania i monitorowania pracy typu SCADA, który oprócz wizualizacji procesu technologicznego umożliwia automatyczną analizę jego działania poprzez kontrolę bieżących parametrów.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty projektu, którego celem jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków – budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Brzeszcze.

Zakres rzeczowy projektu, obok kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Dotychczas wykonane zostały odcinki kanalizacji w rejonach ulic:

 • Kościuszki (od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz od ul. Stefczyka do ul. Leśnej),
 • Sienkiewicza, Matejki i Parkowej,
 • ulica Górnicza,
 • rejon ulic Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu,
 • ulica Piastowska (od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. św. Idziego),
 • ulica Drobniaka,
 • ulica Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej),
 • ulica Jaśminowa.

W wyniku rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej, rozbudowana została także kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Górniczej, Piastowskiej i Drobniaka.

W ramach I rozszerzenia Projektu wykonano kanalizację w rejonie ulic: Siedliska, Nosala, Ogrodowa, Piekarska.

W 2022 roku, w ramach II rozszerzenia Projektu, dla którego aneks podpisano w czerwcu 2021 roku, wykonana zostanie kanalizacja w rejonie ulic: Białej, Hubala i Podlesie.

Wskaźniki realizacji projektu:

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 19,32 km
 • długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,95 km
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 1712 osób (z tego 1323 nowych użytkowników oraz 389 mieszkańców przełączonych do nowego systemu)
 • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,45 tys. Mg/rok

Harmonogram realizacji projektu:

 • Termin rozpoczęcia robót budowlanych: luty 2017 (z wyłączeniem kanalizacji w rejonie ul. Piastowskiej, która została przebudowana w 2016 roku)
 • Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): grudzień 2022 roku
 • Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: grudzień 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – umowa nr POIS.02.03.00-00-0031/16-00 z dnia 6 października 2016 roku wraz z aneksami:

 • całkowita wartość projektu: 59.979.342,82 zł
 • kwota kosztów kwalifikowalnych: 48.376.398,79 zł
 • kwota wydatków kwalifikowalnych: 36.282.299,07 zł (75% kwoty kosztów kwalifikowalnych)
 • kwota dofinansowania: 30.839.954,21 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowalnych)
 • wkład własny Gminy Brzeszcze: 29.139.388,61 zł

UG Brzeszcze

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend