Informacje

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu zrealizowało projekt współfinansowany ze środków UE o wartości 5.286.504,00 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w dniu 28.04.2017 roku podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu”  w ramach POIŚ 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska. Po dwóch latach można to ukończone zadanie podsumować.

Cały projekt został podzielony na cztery zadania, które obejmowały:

  1. kompleksową przebudowę i rozbudowę grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim,
  2. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu,
  3. montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu,
  4. wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową.

 Każde z wymienionych zadań wymagało od przedsiębiorstwa dużego zaangażowania kapitału ludzkiego, koordynacji działań by w efekcie końcowym udało się projekt w całości zrealizować
i z sukcesem zakończyć.

W roku 2017 rozpoczęto realizację projektu od dwóch zadań –  budowy kanalizacji sanitarnej
w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu,  której koszty można podsumować na 275,6 tys. złotych w tym wykorzystano dofinansowanie na realizacje zadania w wysokości 190,5 tys. zł. oraz kompleksowej przebudowy i rozbudowy grupowej pompowni ścieków, która przetłacza 60% ogólnej ilości ścieków komunalnych do MPOŚ, tu koszt inwestycji wyniósł ogółem 3.309.684,00 złotych przy udziale środków z funduszy europejskich na poziomie 2.287.180,00 zł.

W modernizowanej przepompowni zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, a automatyzacja procesów wpłynęła na poprawę pracy układu. Realizując projekt zmodernizowano m.in. wewnętrzną komorę wlotową oraz zamontowano na niej kraty mechaniczne. Stare, wysłużone pompy zastąpiono nowymi wraz z armaturą i rurarzem technologicznym. Zmodernizowano rozdzielnię elektryczną niskiego napięcia oraz układy zasilania i sterowania urządzeń, wprowadzając wiele usprawnień i zautomatyzowanie pracy przepompowni. Po zabudowaniu systemu dezodoryzacji zlikwidowano uciążliwości zapachowe co dało efekt ekologiczny, a w obrębie przepompowni powstało nowe laboratorium do badania próbek ściekowych pozwalające na bieżący monitoring jakości ścieków płynących na oczyszczalnię.

[masterslider alias=”ms-2″]

 

Kolejnym etapem realizacji również związanym z ochroną środowiska i wykorzystaniem zasobów naturalnych był montaż na terenie przepompowni ścieków paneli fotowoltaicznych. Pozwoliło to na produkcję energii elektrycznej ze słońca, która wspomaga obiekt w  dostawach energii elektrycznej
z sieci krajowej.

Ostatnim z czterech realizowanych projektów jest ukończony ostatnio system inteligentnego zarządzania siecią wodociągową. Koszt tego projektu wyniósł 1.487.316,00 zł., a spółka w ramach dofinansowania jego realizacji otrzymała z NFOŚiGW 1.027.820,00 zł. W ramach tego zadnia podzielono całą sieć wodociągową na 21 stref zasilania,  w których umieszczono specjalnie dobrane czujniki ciśnienia i przepływomierze  wody w sieci. Umożliwiło to bieżący monitoring sieci oraz wdrożenie matematycznego modelu sieci.  Pozwala on na przeprowadzanie symulacji zachowania sieci wodociągowej w różnych sytuacjach , w tym  potencjalne niecodziennych zdarzeń oraz pozwala przewidywać ich ewentualne skutki. Uruchomiony model hydrauliczny sieci zostanie wykorzystany w wielu aspektach działalności spółki. Dzięki jego wprowadzeniu możemy wspomagać projektowanie nowych odcinków sieci wodociągowej  i bilansować przepływy. Na bazie informacji otrzymywanych
z czujników ciśnienia i przepływomierzy łatwiej i szybciej będzie można wykryć miejsca, w których nastąpiła awaria, a system ostrzeże o potencjalnej awarii na sieci wodociągowej. Pozwoli to na szybszą reakcję służb odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawę sieci wodociągowej. Kluczową jednak wartością  systemu inteligentnego zarządzania siecią jest jego otwartość na monitoring i zdalne sterowanie.

PWiK Sp. z o.o. informuje, że wspomniane powyżej rozpoczęte działania w 2017 roku, zostały zrealizowane i wdrożone. Cały koszt opisanych projektów i działań zamknął się kwotą 5.307.204,00 zł, a finansowanie projektu ze środków UE wyniosło 3.667.580,00 zł.

Zrealizowany projekt znacząco podnosi niezawodność i bezawaryjność systemów zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków oraz umożliwia pełniej świadczyć usługi na najwyższym poziomie technologicznym z zachowaniem troski o bezpieczeństwo i ochronę środowiska .
Już niedługo rozpoczniemy „Rok promocji picia wody z kranu” zachęcając mieszkańców do picia, zawsze zdrowej i smacznej , wody oświęcimskich wodociągów bezpośrednio z kranu.

Kazimierz Homa

Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu

 

art. zlecony
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend