Informacje

POWIAT. Za 4 lata powstanie obwodnica Zatora

Jak informuje GDDKiA o. Kraków został ogłoszony kolejny przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawca przy projektowaniu ma zastosować metodykę i narzędzia BIM (ang. Building Information Modeling), uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad robotami. Oferty można zgłaszać do 5 września 2019 r.

Budowa obwodnicy Zatora , która połączy drogi krajowe nr 28 i 44 jest pilotażowym projektem GDDKiA z zastosowaniem technologii BIM. To nowoczesna technologia, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystanie na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac.

Pierwszy przetarg na obwodnicę Zatora zakładał realizację inwestycji w trybie Projektuj i buduj. Jednak oferty złożone przez zainteresowanych wykonawców znacznie przekraczały kosztorys. Teraz zdecydowaliśmy o rozdzieleniu etapu opracowywania dokumentacji od realizacji inwestycji. Szukamy wykonawcy dokumentacji projektowej, a po jej opracowaniu wyłonimy wykonawcę prac budowalnych.

Dokumentacja, którą będzie musiał przygotować wykonawca obejmuje wykonanie:

  • opracowań geodezyjno-kartograficznych,
  • operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.,
  • opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,
  • opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,
  • wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
  • materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID), ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,
  • projektów wykonawczych dla każdej z branż,
  • specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,
  • kosztorysu inwestorskiego,
  • dokumentacji projektu BIM.

Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych decyzji, w trakcie przetargu na budowę wykonawca będzie udzielał wyjaśnień na zapytania potencjalnych wykonawców biorących udział w przetargu. Następnym zadaniem wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Na wszystkie wymienione czynności przewidziano w sumie 49 miesięcy.

Istniejąca DK28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do DK44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających w korytarzu dróg krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

GDDKiA

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend