Informacje

POWIAT. Pomoc materialna dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest znaczący niedobór lekarzy specjalistów. Brak specjalistów na rynku pracy stanowi coraz większy problem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest więc istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Stworzenie systemu zachęt, m.in. poprzez przyznawanie ze środków Powiatu pomocy finansowej dla studentów uczelni o kierunku lekarskim – wydaje się skutecznym działaniem mającym na celu pozyskiwanie lekarzy.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium,
4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student. 

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.

Wniosek na druku określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 15 września 2017 roku.
O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 26 września 2017 roku.

Druki do pobrania:
Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
Wniosek
Uchwała Rady Powiatu w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Ha, ha chyba szanowny Zarząd nie ma bladego pojęcia na temat kształcenia lekarza specjalisty …

Send this to a friend