Informacje

POWIAT. Podsumowanie działań Policji w 2018

W dniu 6 lutego 2019 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyła się Narada Roczna, podsumowująca służbę Policji w 2018 roku na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz przedstawiająca założenia do realizacji na 2019 rok . W naradzie udział wzięli insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, podinsp. Arkadiusz Śniadek I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w  Oświęcimiu, komendanci komisariatów Policji, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy zespołów KPP Oświęcim.

Naradę rozpoczął inspektor Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. Komendant przypomniał, że podobnie jak w minionych latach, priorytetowym zadaniem dla oświęcimskiej Policji było ograniczanie przestępczości, szybka, a za razem skuteczna reakcja na przestępstwa i wykroczenia, a także realizacja zadań w ramach programów: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Moja Komenda”, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz seniorów, a także realizacja prewencyjnego programu powiatowego, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

Jak stwierdził Komendant, z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa  wynika, że założenia  zostały zrealizowane dzięki  bardzo dobrej pracy policjantów oraz pracowników Policji przy jednoczesnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, samorządów lokalnych oraz samego  społeczeństwa.

Działania Pionu Kryminalnego na rzecz bezpieczeństwa
Policjanci pionu kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji oraz komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze w 2018 roku wszczęli 2104 postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa czyli o 36 postępowań więcej w porównaniu z  2017, w którym policjanci wszczęli 2068 spraw. Największy wzrost liczby postępowań o 187 wystąpił w kategorii: niealimentacja,  co bezpośrednio wpłynęło na wzrost liczby postępowań wszczętych ogółem.

L. p. Wybrane kategorie przestępstw  Rok 2017 Rok 2018 Różnica wykrywalność
1. Przestępstwo gospodarcze 371 348 -23 87%
2. Niealimentacja 103 290 + 187 100%
3. Kradzież cudzej rzeczy 257 249 – 8 42%
4. Przestępstwo drogowe – kierowanie w    stanie nietrzeźwości 154 165 + 11 100%
5. Kradzież z włamaniem 143 142 – 1 67%
6. Uszkodzenie mienia 128 121  – 7 35%
7. Znęcanie w rodzinie 52 68 + 16 100%
8. Przestępstwo p-ko Ustawie o narkomanii:

liczba stwierdzonych czynów :

80

834

65

623

 – 15

– 211

98%
9. Uszczerbek na zdrowiu 37 53 +16 89%
10. Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze 10 16 +6 96%
11. Kradzież samochodu 5 8 +3 43%
12. Bójka lub pobicie 20 8 -12 97%
13. Zabójstwo 1 1 0 100%
              Razem wszczętych postępowań 2068 2104 + 36 87%

Wzrosty liczby czynów nastąpiły w kategoriach rozbój o 6 i uszczerbek na zdrowiu o 16 czynów, jednakże  tym przypadku ważną rolę odgrywa duża wykrywalności sprawców  tego rodzaju przestępstw, sięgająca 89% i 96 %. Wzrost o 3 czyny nastąpił także w kategorii kradzież samochodu z 5 przypadków, które odnotowaliśmy w 2017 do 8 w roku 2018. Działania przeprowadzone przez policjantów doprowadziły do odzyskanie blisko połowy utraconych pojazdów. Kolejna kategoria, w której nastąpił wzrost liczby czynów to kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W tym przypadku wzrost świadczy o zaangażowaniu policjantów w eliminowanie z dróg kierowców zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W 2018 roku odnotowaliśmy również kilkanaście przypadków  ujęcia obywatelskiego, za taką postawę bardzo dziękujemy.

W kategoriach przestępczości przeciwko rodzinie i opiece tj. znęcanie oraz niealimentacja, również nastąpiły wzrosty liczby postępowań. W przypadku przestępstwa znęcania  dużą rolę odgrywała coraz większa świadomość osób pokrzywdzonych, które uzyskując wsparcie, zdecydowały się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policjanci prowadząc postępowania w sprawach  o znęcanie starali się dbać o bezpieczeństwo pokrzywdzonych, występując do prokuratora o zastosowanie wobec sprawcy nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania się oraz zakazu kontaktowania się z rodziną. Nie do rzadkości należały również sprawy gdy sprawca na wniosek prokuratury trafiał do aresztu.

Z kolei wzrost liczby postępowań dotyczących  niealimentacji, czyli postpowań wobec rodziców, którzy nie wywiązują się z łożenia na utrzymanie własnych dzieci, wynika z wprowadzenia zmian w Kodeksie Karnym dotyczących faktu, iż już trzymiesięczna zaległość w płaceniu alimentów podlega ściganiu.

Spadki liczby czynów nastąpiły natomiast w kategoriach przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie tj. w kategorii:  bójka, pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem czy uszkodzenie mienia.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Policjanci powiatu oświęcimskiego wykazują się dużą skutecznością w zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Eliminując dealerów narkotykowych  zabezpieczają środki odurzające, które  nie trafią już do obrotu. W 2018 roku pracowali nad 65 sprawami w efekcie których postawili 623 zarzuty o przestępstwo z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zabezpieczyli ponad 7 kg narkotyków, w tym gównie marihuanę i amfetaminę. Ponadto zlikwidowali  6 plantacji konopi indyjskich znajdujących się na terenie powiatu oświęcimskiego.

Policjanci wykazali się również wysoką skutecznością w zakresie odzyskiwania mienia. W trakcie prowadzonych postępowań odzyskali mienie pochodzące z przestępstwa o wartości blisko 510 tysięcy złotych.  Ponadto dążąc do zabezpieczenia późniejszych roszczeń  osób poszkodowanych,  policjanci współpracując z Prokuraturą zabezpieczyli majątek podejrzanych wart blisko 555 tysięcy złotych.

Podkreślić należy również niezwykle efektywną pracę policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym przede wszystkim skierowanej na zwalczanie przestępczości dotyczącej oszustw internetowych, akcyzowych oraz hazardowych. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 87%.

Dobre wyniki nie zwalniają jednak z kontynuowania wytężonej pracy pionu kryminalnego, więc policjanci z dużym zaangażowaniem podejmują kolejne działania mające na celu zwalczanie przestępczości, a przez to utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Działania służb Prewencji na rzecz bezpieczeństwa

Podczas służby w 2018 roku policjanci prewencji ujawnili 14800 wykroczeń.  Przeprowadzili 14600 różnego rodzaju interwencji, gdzie średni czas jej podjęcia wynosił 11 minut. Zatrzymali 381 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa,  zatrzymali 383 osób poszukiwanych, w tym w 36 przypadkach poszukiwanych listami gończymi. Dbali o bezpieczeństwo na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego podczas trwania 46 uroczystości i imprez masowych.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi przeprowadzili 329 prelekcji w szkołach i przedszkolach. Uczestniczyli w 269 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami. Przeprowadzili 52 szkolenia dla  seniorów. Dzielnicowi odbyli 1085 spotkań z mieszkańcami podległych dzielnic, podczas których służyli radą i pomocą w rozwiązaniu problemu. Ponadto, aby uzyskać informacje dotyczące poczucia bezpieczeństwa oraz zdiagnozować lokalne problemy mieszkańców policjanci zorganizowali 6 debat społecznych. Podczas tego rodzaju spotkań funkcjonariusze przekazali mieszkańcom informacje dotyczące realizowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa, a także wspólnie z mieszkańcami omawiali propozycje rozwiązań.

Zdarzenia drogowe na terenie powiatu oświęcimskiego w 2018 roku oraz działania służb pionu ruchu drogowego na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W ubiegłym roku nastąpił spadek liczby zarówno wypadków drogowych jak i kolizji drogowych:

W roku 2018 doszło do 78 wypadków drogowych, natomiast w 2017 było ich o 25 mniej. W 2018 roku tragedie drogowe pochłonęły 4 ofiary, natomiast w 2017  śmierć na drodze poniosło,  aż 11osób. Należy jednak  pamiętać, że każdy przypadek śmierci na drodze to dramat dla wielu rodzin. W wypadkach drogowych w 2018 rannych zostało 86 osób, natomiast  2017, aż 111 osób. Najczęstszymi przyczynami wypadków było:  nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nie dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Spadła również liczba  kolizji drogowych  z 1522 w roku 2017 do 1426 w roku 2018. Najczęstszą ich przyczyną było: nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,  nie dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieprawidłowe cofanie.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego każdego dnia realnie wpływali na  poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2018 podczas służby oraz różnego rodzaju akcji i działań  przeprowadzili ponad 82  tysiące badań stanu trzeźwości. W ten sposób wyeliminowali kolejną dużą grupę kierujących będących pod wpływem alkoholu – 477 osób /kierowcy samochodów i rowerzyści/. Ponadto  ujawnili blisko 11700 wykroczeń popełnionych przez użytkowników ruchu drogowego.  W  152 przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierującym samochodami, w tym w 49 przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierowcom, którzy  przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto policjanci  prowadzili działania profilaktyczne  o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym m. in. w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” oraz „Odblaskowa Szkoła”.

Współpraca Policji ze społeczeństwem w zakresie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa /KMBZ/

W 2018 roku za pośrednictwem internetowego narzędzia jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy powiatu oświęcimskiego dokonali  1543 zgłoszeń, z których 811 zostało potwierdzonych i wyeliminowanych.  Najczęściej mieszkańcy powiatu zgłaszali problemy dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości  510  przypadków, nieprawidłowego parkowania 304 przypadki,  spożywania alkoholu w miejscach zakazanych 284 przypadki oraz niewłaściwą infrastrukturę drogową118 przypadków.

Podsumowanie

Na zakończenie narady Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za  włożony trud i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz społeczeństwa. Nadmienił także, że osiągnięcie tak dobrych efektów wskazuje również na dobrą współpracę ze społeczeństwem, które nie godząc się na różne negatywne zachowania współpracuje z Policją przyczyniając się do zatrzymania sprawców. Komendant podkreślił również dobrą współpracę z  władzami lokalnymi, które czując się współodpowiedzialne za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego w 2018 roku przekazały 290 tysięcy złotych na zakup nowych radiowozów, dofinansowały bieżące remonty i wyposażenie jednostek Policji, co przełożyło się na lepsze warunki służby policjantów oraz lepsze warunki przyjęć mieszkańców w jednostkach Policji.

Na zakończenie narady Komendant zapewnił, że w roku 2019, który będzie wyjątkowy z uwagi na obchody 100. Rocznicy powstania Polskiej Policji,  policjanci w dalszym ciągu będą konsekwentnie realizować priorytety wyznaczone zarówno przez Komendanta Głównego Policji jak i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  w ramach których będą podejmować działania operacyjne, prewencyjne, kontrolne , a także profilaktyczne, mające realny wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz odwiedzjących nasz powiat turystów.

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend