Informacje

POWIAT. Korzystny wyrok ws. kształcenia zawodowego

Jarosław Jurzak wicestarosta

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził naruszenie prawa przy ocenie wniosków złożonych przez Powiat Oświęcimski, który starał się o środki unijne na kształcenie zawodowe. Projekty zostały odrzucone z powodu rzekomego braku spełnienia obligatoryjnych kryteriów merytorycznych. Sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Zasądzono również od Zarządu Województwa Małopolskiego (instytucji zarządzającej programem) na rzecz Powiatu pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2 040 zł.

Powiat Oświęcimski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 złożył wnioski o dofinansowanie projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”, „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” oraz „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

23 lutego Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w obszarze dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego. Wśród 34 projektów objętych dofinansowaniem zabrakło zgłoszonych przez Powiat Oświęcimski. Zgłoszone wcześniej przez Powiat Oświęcimski, zgodnie z regulaminem protesty, zostały odrzucone. W tych okolicznościach Powiat wystąpił na drogę sądową.

W uzasadnieniu do wyroku w sprawie skargi Powiatu Oświęcimskiego czytamy – Oceny projektów zostały przeprowadzone w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik ocen.

Powiat zarzucił organizatorowi naboru wniosków naruszenie prawa poprzez przeprowadzenie konkursu w stosunku do projektu skarżącego w sposób nieprzejrzysty oraz nierzetelny. Przejawiało się to brakiem wezwania skarżącego do ewentualnego uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w celu jednoznacznego potwierdzenia braku spełnienia przez projekt obligatoryjnych kryteriów merytorycznych, wobec ograniczonego miejsca we wniosku na opis projektu; utajnieniem imion i nazwisk ekspertów oceniających projekt po dokonaniu oceny merytorycznej, co uniemożliwiło weryfikację oceny projektu dokonanej przez organ w sposób wykluczający stronniczość; brakiem obiektywnych kryteriów oceny dokonywanej przez organ obligatoryjnych kryteriów merytorycznych projektu, co wiązało się ze zbyt dużą dozą subiektywności.

Powiat wnioskował o ponad 7 mln zł, głównie na kursy i szkolenia dla uczniów. Sprawa dziwi tym bardziej, że środków na ten program w budżecie Małopolski nie brakuje. Zostało aż 30 mln zł. Oprócz projektów naszego powiatu negatywnie zaopiniowano wnioski z nowosądeckiego i tatrzańskiego, a więc z powiatów zarządzanych przez PiS.

Wyrok nie jest prawomocny. Mam jednak nadzieję, że Marszałek Województwa Małopolskiego uzna wyrok Sądu i nie będzie składał wniosku kasacyjnego. Liczę, że w trosce o dobro uczniów przywróci nas do postępowania konkursowego. Jest to możliwe gdyż środki finansowe nie zostały jeszcze podzielone w całości – mówi wicestarosta Jarosław Jurzak.

Powiat Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend