Informacje

OŚWIĘCIM. Kolejna dotacja rządowa z OSPR

W poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Umowy podpisał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Beneficjentami Programu są: Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim oraz Gmina Brzeszcze. W wydarzeniu uczestniczyli także wicepremier Beata Szydło oraz wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. Po uroczystym podpisaniu umów odbył się briefing prasowy.

– Przez te kolejne lata działania rządu skierowane były na pomoc dla samorządów oświęcimskich, czyli na pomoc dla mieszkańców przede wszystkim Oświęcimia i gmin ościennych. Gratuluję samorządowcom pozyskania środków i życzę, by udało się pomyślnie i sprawnie zrealizować zadania, zgodnie z przekazanymi dzisiaj promesami – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Dzięki Programowi są zabezpieczone miejsca pamięci po byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, budowana jest infrastruktura także z myślą o turystach, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia i okolic. Jest to również ogromne wsparcie dla inwestycji, które realizowane są na terenie poszczególnych gmin i powiatu. Program ten będzie na pewno dużym wsparciem. To kolejne środki, które w ramach budżetu państwa są przeznaczane dla ziemi oświęcimskiej – powiedziała wicepremier Beata Szydło.

Środki na realizację zadań Programu w 2019 r. zostały zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu państwa w wysokości 7 831 000 zł oraz w budżetach beneficjentów Programu w kwocie 4 380 000 zł. Łączne planowane nakłady określone zostały w kwocie 12 211 000zł.

Według zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji planu rzeczowo-finansowanego Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na rok bieżący do realizacji przewiduje się 9 zadań.

Powiat Oświęcimski
Zrealizuje dwa zadania za kwotę dotacji 1 635 000zł:

  • Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A Telki w Oświęcimiu
  • Utrzymanie terenów Skarbu Państwa

Miasto Oświęcim
Na wykonanie dwóch zadań, otrzyma dotację w kwocie 2 000 000zł:

  • Przebudowa ul. Garbarskiej i ul. Krętej (zadanie wieloletnie – etap II)
  • Przebudowa ul. Prusa i Orzeszkowej (zadanie wieloletnie – etap I)

Trzecie z zadań (stanowiące kontynuację prac z roku poprzedniego) Miasto realizuje wyłącznie w oparciu o środki własne:

  • Przebudowa ul. Wysokie Brzegi (zadanie wieloletnie –etap II)

Gmina Oświęcim
Łącznie na realizację dwóch zadań otrzyma 3 416 000 zł.

  • Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 – dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince. (zadanie wieloletnie – etap II)
  • Przebudowa ul. Wierzbowej w Brzezince (zadanie wieloletnie – etap I)

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
To program wieloletni ukierunkowany na specyfikę objętego nim obszaru, wynikającą m.in. z przepisów ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady czy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Należy również zauważyć, że z roku na rok rośnie liczba turystów odwiedzająca byłe tereny hitlerowskich obozów zagłady. Około roku 2000 r., gdy Program startował, liczba pielgrzymów i turystów oscylowała wokół 600 tys. rocznie. Natomiast w 2016 r. liczba ta przekroczyła 2 mln i systematycznie rośnie – o około 200 tys. w każdym kolejnym roku.

Wobec powyższych uwarunkowań wyznaczona w 1996 r. przez Radę Ministrów idea pomocy finansowej samorządom oświęcimskim i przekształcenia terenów byłego KL Auschwitz-Birkenau w międzynarodowe centrum kongresowe, seminaryjne i edukacyjne wymagała rozwiązania kompleksu problemów dotyczących modernizacji układu komunikacyjnego (w obszarze Muzeum, miasta Oświęcim i sołectw Brzezinka, Pławy czy Harmęże, ale także komunikacyjnej dostępności Oświęcimia z Krakowa czy aglomeracji śląskiej), uporządkowania i zagospodarowania strefy ochronnej, a także wykreowania nowych funkcji miasta.

Program realizowany jest od 1997 r. – i podzielony był na etapy – do końca 2015 r. Sfinansowany został kwotą 103 051 000 zł z budżetu państwa oraz środkami własnymi samorządów w kwocie 74 770 000 zł.

OSPR 2016-2020
Obecnie realizowany jest etap Programu obejmujący lata 2016-2020. Na jego realizację przewidziano z budżetu państwa 47 398 000 zł przy udziale środków własnych beneficjentów w kwocie 19 643 zł.

Programem zarządza minister właściwy do spraw administracji publicznej, natomiast Wojewoda Małopolski w jego imieniu nadzoruje i koordynuje realizację zadań Programu przez beneficjentów. Rolą Wojewody jest m.in. opracowywanie corocznego planu rzeczowo-finansowego, który zatwierdzany jest do realizacji przez Ministra oraz zawierania stosownych umów.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

4 komentarze

  1. Może wybudować lepiej most na kamieńcu bo inne się walą a do pracy trzeba dojeżdżać na Śląsk

  2. Pani Premier , mieszkańcy Brzezinki czekają na dodatkowe wsparcie finansowe na budowę przejścia podziemnego z parkingu w kierunku byłego obozu pod drogą odbarczającą. Ta, w tej formie która jest realizowana teraz będzie tylko zarzewiem przyszłych konfliktów w uwagi na jej nieprzejezdność spowodowaną przez przemieszczających się tam turystów. Podobno poprzedni Wójt obiecał mieszkańcom że takowe przejście będzie i co???. Kto zaplanował i uzgodnił taki bubel !!!!!!. Tylko pogratulować

Send this to a friend