Informacje

GMINA. Budżet nowego wójta przyjęty przez radę

Rada Gminy Oświęcim przyjęła 19 grudnia 2018 roku przedłożony przez wójta projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok. Przyszłoroczne dochody zostały zaplanowane na 75,94 mln zł, a wydatki na 77,19 mln. Różnica tych kwot to 1,25 mln – tyle w przyszłym roku wyniesie deficyt. Zostanie on pokryty z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych. Innymi słowy: deficyt nie spowoduje, że Gmina Oświęcim będzie musiała się dodatkowo zadłużyć.

Główne źródło dochodów to przypadające na samorząd podatki – w sumie 33,72 mln. Z kolei największa pozycja po stronie wydatków to oświata (wraz ze szkolnymi świetlicami): 31,93 mln. Przy tym z budżetu państwa będzie można pokryć tylko 55 procent kosztów związanych ze szkołami i przedszkolami, bo tzw. subwencja oświatowa oraz rządowa dotacja na przedszkola w sumie zostały skalkulowane na 17,5 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to szeroki dział, który obejmuje m.in. odbiór odpadów, ochronę powietrza (działania antysmogowe), oświetlenie ulic, kanalizację sanitarną, odśnieżanie dróg i utrzymanie czystości. Wydatki związane z tymi zadaniami zaplanowano na 9,99 mln zł.

Modernizacja, remonty i budowa dróg oraz transport publiczny pochłoną w 2019 roku 8,02 mln zł. Administracja będzie kosztować 6,14 mln zł, w tym funkcjonowanie Urzędu Gminy Oświęcim – 4,23 mln, z czego 2,48 mln to wynagrodzenia pracowników. Pomoc społeczna będzie kosztować 2,67 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zapisano w budżecie 2,5 mln zł, a na kulturę fizyczną nieco ponad 0,5 mln.

Wydatki majątkowe, które w praktyce można utożsamić z inwestycjami, są rozpisane pomiędzy różne działy zależnie od rodzaju poszczególnych zadań. Ich zsumowana wartość w przyszłym roku wyniesie 12,34 mln zł. W uchwale budżetowej przewidziano oczywiście środki na realizację wszystkich rozpoczętych przedsięwzięć, a także wydatki z funduszu sołeckiego.

Znamienną nowością w uchwalonym budżecie jest osobno wydzielona rezerwa inwestycyjna w kwocie 1,8 mln zł.

– Poprosiłem radnych – wyjaśnia wójt Mirosław Smolarek – żeby nie wpisywali do Uchwały budżetowej konkretnych zadań. Teraz, w grudniu mamy jeszcze wiele niewiadomych. Nie wiemy, w jaki sposób będą rozdzielane rządowe środki ani tego, które zadania mogą liczyć na pomoc finansową Starostwa Powiatowego. Chodzi mi o to, żebyśmy te skromne środki, które mamy, wykorzystali w sposób racjonalny i optymalny. Dlatego propozycje konkretnych inwestycji do realizacji będę przedstawiał Radzie w ciągu roku. Nie ukrywam – dodaje wójt Gminy Oświęcim – że instrument, jakim jest rezerwa inwestycyjna, ułatwi mi wzięcie odpowiedzialności za budżet w sytuacji, w której nie jestem jego jedynym autorem.

Projekt przyszłorocznego budżetu powstał jeszcze w poprzedniej kadencji władz samorządowych. Dalsze prace nad nim trwały od końca listopada br. Został więc przedłożony i przyjęty przez nowo wybrane władze samorządowe.

Budżet Gminy Oświęcim na 2019 rok:

– łączna kwota planowanych dochodów: 75.935.742,59 zł

– łączna kwota wydatków: 77.185.901,72 zł

– planowany delicyt: 1.250.159,13.

UG Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend