Informacje

BRZESZCZE. Władze gminy walczą ze smogiem

Efektywna walka ze smogiem to jeden z priorytetów władz gminy Brzeszcze, szczególnie istotny ze względu na występujące w ostatnim okresie przekroczenie alarmowego poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu na terenie całego kraju.

Celem podniesienia jakości powietrza w Brzeszczach władze gminy przeprowadziły lub przeprowadzają obecnie termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w tym placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze” dofinansowanego z tzw. Funduszu norweskiego, a więc ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Termomodernizacją objęte zostały następujące placówki:

 • – Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach
 • – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzeszczach
 • – Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach
 • – Szkoła Podstawowa w Przecieszynie
 • – Przedszkole „Pod Kasztanami” w Brzeszczach
 • – Przedszkole „Żyrafa” w Brzeszczach
 • – Przedszkole „Słoneczko” w Brzeszczach
 • – Przedszkole „Pod Tęczą” w Jawiszowicach
 • – Przedszkole w Przecieszynie.

Projekt ma na celu przede wszystkim redukcję emisji gazów cieplarnianychi zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Kolejny projekt pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego czeka na zatwierdzenie I połowie 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Obejmie on następujące obiekty:

 • 1. Budynek Sołtysówki w Jawiszowicach
 • 2. Budynek OSP Jawiszowice
 • 3. Budynek LKS Pomowiec Jawiszowice
 • 4. Dom Ludowy w Wilczkowicach
 • 5. Budynek OPS Brzeszcze
 • 6. Budynek OSP w Brzeszczach
 • 7. Świetlica osiedlowa Brzeszcze przy ul. Szymanowskiego,
 • 8. Dom Ludowy Brzeszcze (Bór)
 • 9. Budynek przy ul. Nosala

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (Osi 4 Regionalna polityka energetyczna

Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym i Poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej).

Wartość całego projektu to kwota 4 716 762,61 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania ma wynieść: 2 710 292,69 zł przy wkładzie własnym na poziomie 2 006 469,92 zł.

Od stycznia 2017 roku w gminie Brzeszcze prowadzony jest monitoring jakości powietrza. Stacja pomiarowa została posadowiona w grudniu 2016 roku na wniosek, jaki został skierowany do WIOŚ w Krakowie 4 lutego 2016 roku. Pomiary będą prowadzone do końca 2017 roku. Ponadto w 2016 roku gmina Brzeszcze pozyskała w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I” z WFOŚiGWw Krakowie dotację w kwocie 113 320,05 zł, (przy całkowitym koszcie projektu 276 310,98 zł). W ramach tego zadania zmodernizowano 23 kotłownie.

W bieżącym roku gmina zamierza ponownie ubiegać się o środki z WFOŚiGW w Krakowie na modernizację urządzeń grzewczych – ok. 45 kotłowni. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi ponad pół miliona złotych. Planowana jest także modernizacja 102 kotłowni (15 gazowych, 87 węglowych) w ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie 2017-2018, a wnioski na realizację projektów gmina złożyła już w lutym br. w ramach dwóch projektów:

„Eko – Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych” (wartość projektu: 243.718,4zł, wnioskowana wartość dofinansowania: 239961,67 zł )

„Eko- Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”(wartość projektu: 812.967,90 zł, wnioskowana wartość dofinansowania: 799.988,71 zł).

Autor zdjęcia: Mirosław Bukowski

Brzeszcze
Brzeszcze
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend